Operační program Doprava » Pracovní nabídky » Koordinátor / koordinátorka CEF

Koordinátor / koordinátorka CEF

4.10.2018: Státní tajemník v Ministerstvu dopravy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerského rady (50431.13304) v Oddělení metodik, koordinace a evaluace programu v Odboru fondů EU v Sekci 1. náměstka Ministerstva dopravy.

Základní informace:

Obory služby: 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy;

66. Doprava.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je prosinec 2018.

Služební místo je podle přílohy č. 1 k zákonu zařazeno do 13. platové třídy.

Vzdělání stanovené pro toto služební místo je vysokoškolské v magisterském studijním programu.

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

  • celková koordinace Nástroje pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility – CEF) v ČR;
  • poskytování součinnosti a konzultací uchazečům o dotaci z CEF v oblasti dopravy;
  • součinnost při komunikaci a administrativních procesech dle příslušných nařízení mezi poskytovatelem dotace z nástroje CEF (orgán EK) a příjemcem (SŽDC, ŘSD, ŘVC);
  • verifikace výdajů před odesláním žádostí o platby na EK;
  • kontrola monitorovacích zpráv o realizaci projektu;
  • metodická koordinace programů a nástrojů EU a spolupráce na tvorbě a úpravách písemných pracovních postupů, včetně Operačního programu Doprava;
  • zastupování Ministerstva dopravy v rezortních i mezirezortních pracovních skupinách.

Doručení žádosti: 

Posuzovány budou žádosti (příloha č. 1) o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“)podané ve lhůtě do 17. října 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu státního tajemníka v Ministerstvu dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (posta@mdcr.cz) nebo prostřednictvím datové schránky (n75aau3).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení č. j. 76/2018-010-VR“.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel/ka, který/á:

1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona]. Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[1]; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];

c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]. Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením[2];

d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona]. Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[3], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů;

Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[4];

e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu. Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[5]; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona]. Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením[6]. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.

2) státní zaměstnanec/kyně podá služebnímu orgánu na základě § 24 odst. 3 zákona písemnou žádost o zařazení na služební místo. Jiná osoba podá podle § 24 odst. 4 zákona písemnou žádost o přijetí do služebního poměru, jejíž součástí je též žádost o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“). Žádost musí být podána písemně v českém jazyce.

K žádosti dále žadatel/ka přiloží:

strukturovaný životopis

Přílohy Oznámení:

  1. Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo státního zaměstnance

Originál Oznámení včetně příloh naleznete zde.

 

[1]Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel/ka zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[2] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[3] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

[4] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel/kou státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel/ka pobýval/a v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

[5] Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel/ka zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[6] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

Zpět