Operační program Doprava » Pracovní nabídky » Koordinátor informačních systémů

Koordinátor informačních systémů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady (50435.13302) v Oddělení technické pomoci a podpůrných činností operačních programů v Odboru fondů EU v Sekci 1. náměstka Ministerstva dopravy

 

Č. j.: 111/2017-010-VR/2

Datum: 17. 01. 2018

 

Státní tajemník Ministerstva dopravy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerského rady (50435.13302) v Oddělení technické pomoci a podpůrných činností operačních programů v Odboru fondů EU v Sekci 1. náměstka Ministerstva dopravy v oboru služby:

 

47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.

 

Místem výkonu služby je Praha.

 

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou do 31. 12. 2025.

 

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je březen 2018.

 

Služební místo je podle Přílohy č. 1 k zákonu zařazeno do 13. platové třídy.

 

Charakteristika činností vykonávaných na služebním místě:

  • koordinace informačních systémů a souvisejících činností;
  • spolupráce na správě webu Operačního programu Doprava;
  • metodická podpora žadatelům a konečným příjemcům;
  • účast v pracovních skupinách týkajících se zejména problematiky monitorování a informačních systémů;
  • kontaktní osoba za Řídicí orgán Operačního programu Doprava pro předávání údajů do databáze Evropské komise;
  • správa přístupových práv k vybraným síťovým složkám.

 

Posuzovány budou žádosti (příloha č. 1) o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 30. ledna 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu státního tajemníka Ministerstva dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (posta@mdcr.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (n75aau3).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení č. j. 111/2017-010-VR na služební místo ministerského rady (50435.13302) v Oddělení technické pomoci a podpůrných činností operačních programů v Odboru fondů EU v Sekci 1. náměstka Ministerstva dopravy“.

 

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

 

1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

 

a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona]. Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[1]popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

 

b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];

 

c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]. Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením[2];

 

d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona]. Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[3], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů;

Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[4];

 

e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu. Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[5]; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

 

f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona]. Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením[6]. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.

 

K žádosti dále žadatel přiloží:
strukturovaný profesní životopis

podpis_Vavrina

Mgr. Martin Vavřina
státní tajemník

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17. 01. 2018
Sňato z úřední desky dne:
  

 


Přílohy Oznámení:
(1): Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo státního zaměstnance

 


[1] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[2] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[3] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

[4] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

[5] Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[6] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

Zpět