Operační program Doprava » Projekty » I/15 Kravaře, obchvat

I/15 Kravaře, obchvat

Registrační číslo projektu CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000152 Místo realizace Liberecký kraj
Přesné místo realizace Kravaře Typ projektu Silniční – silnice 1.třídy
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Datum zahájení - Datum ukončení 01.10.2017 - 30.04.2020 Datum schválení Řídícím orgánem 04.04.2018
Prioritní osa 3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů
Stav projektu Projekt schválen Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 201 390 918,20 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 260 140 666 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 236 930 492 Kč

Informace o projektu:

Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/15 v celkové délce hlavní trasy 2,715 km v kategorii S 9,5/70, která je řešena jako jihovýchodní obchvat obce Kravaře. Realizací projektu dojde k odvedení tranzitní dopravy mimo zástavbu obce a sníží se tak zátěž obyvatelstva hlukem a exhalacemi. Dojde rovněž ke zvýšení plynulosti dopravy na silnici I/15, zkrácení jízdní doby a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci Kravaře včetně bezpečnosti chodců.