Operační program Doprava » Projekty » Revitalizace mezistaničních úseků Petříkov – Borovany (mimo) – Č. Budějovice (mimo)

Revitalizace mezistaničních úseků Petříkov – Borovany (mimo) – Č. Budějovice (mimo)

Registrační číslo projektu CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000073 Místo realizace
Přesné místo realizace České Budějovice Typ projektu
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Datum zahájení - Datum ukončení 30.05.2016 - 19.01.2017 Datum schválení Řídícím orgánem 11.09.2017
Prioritní osa 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Stav projektu Projekt v realizaci Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 375 680 209,05 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 660 166 323 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 470 488 308 Kč

Informace o projektu:

Jedná se o stavbu, která se nachází na celostátní jednokolejné elektrifikované trati zařazené do kategorie TEN-T České Velenice – České Budějovice. Předmětem projektu je rekonstrukce železničního svršku a spodku, nová nástupiště, rekonstrukce žel. přejezdů, umělých staveb – mostů, propustků a zdí a ostatních zařízení ve vybraných traťových úsecích a zastávkách. Dále budou provedeny úpravy zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, rozvodů VN a NN včetně osvětlení.