Operační program Doprava » Projekty » Silnice I/11 Opava, severní obchvat – východní část

Silnice I/11 Opava, severní obchvat – východní část

Registrační číslo projektu CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000083 Místo realizace Moravskoslezský kraj
Přesné místo realizace Opava Typ projektu Silniční – silnice 1.třídy
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Datum zahájení - Datum ukončení 13.03.2017 - 31.05.2020 Datum schválení Řídícím orgánem 14.07.2017
Prioritní osa 3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Stav projektu Projekt v realizaci Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 450 997 090,20 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 723 412 637 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 530 584 812 Kč

Informace o projektu:

Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/11 v kategorii S 11,5/80 v celkové délce 3,210 km. Realizací projektu dojde k odvedení tranzitní dopravy mimo zástavbu města a sníží se tak zátěž obyvatelstva hlukem a exhalacemi. Dojde rovněž ke zkrácení jízdní doby a zvýšení plynulosti dopravy na silnici I/11 a zvýšení bezpečnosti silničního provozu včetně bezpečnosti chodců.