Operační program Doprava » Projekty » Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava

Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava

Registrační číslo projektu CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000088 Místo realizace Moravskoslezský kraj
Přesné místo realizace Ostrava, Vřesina Typ projektu Silniční – silnice 1.třídy
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Datum zahájení - Datum ukončení 4.10.2012 - 30.11.2019 Datum schválení Řídícím orgánem 19.05.2017
Prioritní osa 3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Stav projektu Projekt v realizaci Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 1 677 732 697,05 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 3 498 696 945,00 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 1 973 803 173,00 Kč

Informace o projektu:

Předmětem projektu je výstavba čtyřpruhové směrově rozdělené komunikace kategorie S22,5/100 a S24,5/100 v délce 6,657 km. Projekt propojí stávající čtyřpruhové úseky silnice I/11 (stávající ul. Rudnou a v roce 2015 zprovozněnou stavbu I/11 Mokré Lazce – hranice okresu Opava, Ostrava) a tím bude dokončen souvislý tah čtyřpruhové směrově rozdělené silnice z Ostravy ve směru na Opavu s napojením na dálnici D1.