Operační program Doprava » Projekty » Silnice I/14 Kunratice – Jablonec nad Nisou

Silnice I/14 Kunratice – Jablonec nad Nisou

Registrační číslo projektu CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000053 Místo realizace Liberecký kraj
Přesné místo realizace Jablonec nad Nisou, Liberec Typ projektu Silniční – silnice 1.třídy
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Datum zahájení - Datum ukončení 21.3.2016 - 21.12.2018 Datum schválení Řídícím orgánem 25.04.2017
Prioritní osa 3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Stav projektu Projekt v realizaci Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 373 415 906,35 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 507 624 247,00 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 439 312 831,00 Kč

Informace o projektu:

Přeložka silnice I/14 je navržena v kategorii S 11,5/70 v délce 2 610 m, se stoupacím pruhem délky 837 m. V začátku úseku navazuje na dokončenou 3. etapu v oblasti sídliště Kunratická, končí v Rýnovické ul. v Jablonci n/N. V celé délce sleduje stávající silnici III/29024.