Operační program Doprava » Projekty » Silnice I/16 Slaný – Velvary

Silnice I/16 Slaný – Velvary

Registrační číslo projektu CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000151 Místo realizace Středočeský kraj
Přesné místo realizace Slaný, Vítov, Luníkov, Ješín Typ projektu Silniční – silnice 1.třídy
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Datum zahájení - Datum ukončení 01.12.2017 - 30.05.2020 Datum schválení Řídícím orgánem 14.05.2018
Prioritní osa 3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů
Stav projektu Projekt schválen Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 875 440 107,3 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 1 233 699 406 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 1 029 929 538 Kč

Informace o projektu:

Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/16 v celkové délce hlavní trasy 12,884 km v kategorii S 9,5/80, která je řešena jako severní obchvat města Slaného a obcí Vítov, Luníkov a Ješín. Realizací projektu dojde k odvedení tranzitní dopravy mimo zástavbu obce a sníží se tak zátěž obyvatelstva hlukem a exhalacemi. Dojde rovněž ke zvýšení plynulosti dopravy na silnici I/16, zkrácení jízdní doby a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v městě Slaném a obcích Vítov, Luníkov a Ješín.