Operační program Doprava » Projekty » Silnice I/21 Trstěnice – Drmoul

Silnice I/21 Trstěnice – Drmoul

Registrační číslo projektu CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000182 Místo realizace Karlovarský kraj
Přesné místo realizace Trstěnice, Drmoul Typ projektu Silniční – silnice 1.třídy
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Datum zahájení - Datum ukončení 01.03.2018 - 30.09.2020 Datum schválení Řídícím orgánem 14.05.2018
Prioritní osa 3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů
Stav projektu Projekt schválen Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 432 688 730,25 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 610 863 589 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 509 045 565 Kč

Informace o projektu:

Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/21 v celkové délce hlavní trasy 5,012 km v kategorii S 11,5/80, která je řešena jako východní obchvat obcí Trstěnice a Drmoul. Realizací projektu dojde k odvedení tranzitní dopravy mimo zástavbu obce a sníží se tak zátěž obyvatelstva hlukem a exhalacemi. Dojde rovněž ke zvýšení plynulosti dopravy na silnici I/21, zkrácení jízdní doby a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obcích Trstěnice a Drmoul včetně bezpečnosti chodců.