Operační program Doprava » Projekty » Silnice I/34 Rouštany – Pohled

Silnice I/34 Rouštany – Pohled

Registrační číslo projektu CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000104 Místo realizace Kraj Vysočina
Přesné místo realizace Pohled Typ projektu Silniční – silnice 1.třídy
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Datum zahájení - Datum ukončení 15.12.2016 - 31.12.2018 Datum schválení Řídícím orgánem 31.10.2017
Prioritní osa 3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Stav projektu Projekt v realizaci Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 188 788 958,45 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 254 102 786 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 222 104 657 Kč

Informace o projektu:

Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/34 v kategorii S 11,5/70 v celkové délce hlavní trasy 2,888 km, která je situována severně od místní části obce Pohled zvané Rouštany. Realizací projektu dojde ke zkrácení jízdní doby a zvýšení plynulosti dopravy na silnici I/34 a zvýšení bezpečnosti silničního provozu včetně bezpečnosti chodců. Odvedením tranzitní dopravy mimo zástavbu obce se rovněž sníží zátěž obyvatel hlukem a exhalacemi z automobilové dopravy.