Operační program Doprava » Projekty » Silnice I/37 Sklené nad Oslavou, obchvat

Silnice I/37 Sklené nad Oslavou, obchvat

Registrační číslo projektu CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000105 Místo realizace Kraj Vysočina
Přesné místo realizace Radenice, SKlené nad Oslavou Typ projektu Silniční – silnice 1.třídy
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Datum zahájení - Datum ukončení 22.03.2017 - 31.03.2019 Datum schválení Řídícím orgánem 31.10.2017
Prioritní osa 3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Stav projektu Projekt v realizaci Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 133 369 862 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 174 500 065 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 156 905 720 Kč

Informace o projektu:

Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/37 v kategorii S 9,5/80 v celkové délce hlavní trasy 2,082 km, která je řešena jako jihozápadní obchvat obce Sklené nad Oslavou. Realizací projektu dojde k odvedení tranzitní dopravy mimo zástavbu obce a sníží se tak zátěž obyvatelstva hlukem a exhalacemi. Dojde rovněž ke zvýšení plynulosti dopravy na silnici I/37, zkrácení jízdní doby a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci Sklené nad Oslavou včetně bezpečnosti chodců.