Operační program Doprava » Projekty » Silnice I/44 Červenohorské sedlo – jih

Silnice I/44 Červenohorské sedlo – jih

Registrační číslo projektu CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000015 Místo realizace Olomoucký kraj
Přesné místo realizace Olomoucký kraj Typ projektu Silniční – dálnice a rychlostní silnice
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Datum zahájení - Datum ukončení 15.09.2014 - 30.6.2017 Datum schválení Řídícím orgánem 07.03.2017
Prioritní osa 3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Stav projektu Projekt v realizaci Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 285 392 843,95 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 359 302 447,00 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 335 756 287,00 Kč

Informace o projektu:

Předmětem projektu je modernizace části silnice I/44 v úseku od konce obce Kouty nad Desnou po hranici okresu Šumperk/Jeseník na Červenohorském sedle. Vozovka se rozšiřuje na kategorii S 9,5/60. Délka úpravy je 7,914 km. Stavba silnice I/44 Červenohorské sedlo-jih navazuje na dokončenou modernizaci úseku silnice I/44 na severní straně Červenohorského sedla, která byla uvedena do provozu v roce 2008.