Operační program Doprava » Projekty » Silnice I/53 Lechovice, obchvat

Silnice I/53 Lechovice, obchvat

Registrační číslo projektu CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000074 Místo realizace Jihomoravský kraj
Přesné místo realizace Borotice, Čejkovice, Lechovice, Oleksovice, Práče Typ projektu Silniční – silnice 1.třídy
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Datum zahájení - Datum ukončení 10.12.2016 - 31.12.2019 Datum schválení Řídícím orgánem 25.04.2017
Prioritní osa 3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Stav projektu Projekt v realizaci Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 306 362 571,75 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 468 226 891,00 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 360 426 555,00 Kč

Informace o projektu:

Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/53 v kategorii S 11,5/80 v celkové délce hlavní trasy 4,600 km, která je řešena jako jižní obchvat obce Lechovice. Realizací projektu dojde k odvedení tranzitní dopravy mimo zástavbu obce a sníží se tak zátěž obyvatelstva hlukem a exhalacemi. Dojde rovněž ke zkrácení jízdní doby a zvýšení plynulosti dopravy na silnici I/53 a zvýšení bezpečnosti silničního provozu včetně bezpečnosti chodců.