Operační program Doprava » Projekty » Silnice I/58 Příbor – Skotnice

Silnice I/58 Příbor – Skotnice

Registrační číslo projektu CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000112 Místo realizace Moravskoslezský kraj
Přesné místo realizace Mošnov, Příbor, Skotnice Typ projektu Silniční – silnice 1.třídy
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Datum zahájení - Datum ukončení 08.06.2017 - 31.08.2020 Datum schválení Řídícím orgánem 20.09.2017
Prioritní osa 3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T Datum schválení Evropskou komisí
Specifický cíl SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Stav projektu Projekt v realizaci Velký projekt Ne
Datum proplacení Schválený příspěvek z fondů EU 496 648 971,80 Kč
Celkové náklady projektu (vč. DPH) 687 202 079 Kč Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Země Česká republika Celkové způsobilé výdaje 584 292 908 Kč

Informace o projektu:

Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/58 v kategorii S 11,5/80 v celkové délce hlavní trasy 2,967 km, která je vedena ve zcela nové trase západně od obce Skotnice. Realizací projektu dojde k odvedení tranzitní dopravy mimo zástavbu obce a sníží se tak zátěž obyvatelstva hlukem a exhalacemi. Dojde rovněž ke zvýšení plynulosti dopravy na silnici I/58, zkrácení jízdní doby a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci Skotnice včetně bezpečnosti chodců.