Operační program Doprava » Aktualizace harmonogramu výzev Operačního programu Doprava

Aktualizace harmonogramu výzev Operačního programu Doprava

Řídicí orgán OPD zveřejňuje aktualizovaný Harmonogram výzev OPD pro rok 2018. V rámci této nové verze harmonogramu nedošlo oproti předchozí platné verzi z dubna 2018 k žádným zcela zásadním změnám. Ve většině případů se jednalo v zásadě pouze o upřesnění termínů vyhlášení jednotlivých výzev v návaznosti na postup jejich skutečné přípravy, popřípadě došlo k upřesnění výše plánované alokace.

Konkrétně u výzev v rámci programu Modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy došlo u plánovaných výzev č. 49, 50, 51 a 52 k upřesnění jednotlivých termínů a k navýšení alokace o nerozdělené prostředky v rámci předchozích výzev č. 34 a 48. V případě programu zaměřeného na podporu infrastruktury pro alternativní paliva došlo pouze k upřesnění termínů vyhlášení výzvy č. 65 (posun v návaznosti na termín dokončení hodnocení u předchozí výzvy č. 30). Dále došlo k upřesnění termínů i u výzvy č. 66 v rámci programu na podporu výstavby a modernizace překladišť kombinované dopravy a také u výzvy č. 64 v rámci programu na podporu interoperability v železniční dopravě. U nově připravovaného programu na podporu výstavby a modernizace veřejných přístavů pro nákladní dopravu pak došlo kromě upřesnění termínů výzvy také k rozdělení původně jediné výzvy č. 35 na dvě samostatné výzvy (č. 35 a 72). Výzva č. 35 bude nově v souladu s podmínkami dle Nařízení Komise 2017/1084 určena výhradně pro projekty do 2 milionů EUR.

Aktuálně platný harmonogram výzev OPD je k dispozici zde.

Zpět