Plán hodnocení Operačního programu Doprava 2014-2020 pdf (641.42 KB)

Prosinec 2017

Plán hodnocení (tzv. evaluační plán) slouží jako osnova pro hodnocení Operačního programu Doprava. Tato verze byla schválena monitorovacím výborem 1. prosince 2017.

Závěrečná zpráva – Odborný podklad k zohlednění dopadů změny klimatu při přípravě projektů dopravní infrastruktury pdf (18.3 MB)

- Přílohy k závěrečné zprávě

Vyhodnocení plnění komunikačního plánu OPD v období 2014 – 2016 pdf (963.2 KB)

Manažerské shrnutí v rámci zpracované evaluace „Vyhodnocení plnění komunikačního plánu Operačního programu Doprava v období 2014 – 2016“, která byla provedena na základě Plánu hodnocení Operačního programu Doprava 2014-2020.

Závěrečná zpráva – Hodnocení vývoje OPD včetně ověření rozvojových potřeb a nastavení synergických a komplementárních vazeb pdf (1.61 MB)

Závěrečná zpráva je výstupem evaluace „Hodnocení vývoje Operačního programu Doprava 2014 – 2020 včetně ověření rozvojových potřeb a nastavení synergických a komplementárních vazeb“, která byla provedena na základě Plánu hodnocení Operačního programu Doprava 2014-2020.

Závěrečná zpráva – Ex-ante analýza využití finančního nástroje v OPD pdf (10.88 MB)

Předběžné posouzení možnosti využití finančního nástroje v OPD bylo provedeno v souladu s čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Závěrečná zpráva popisuje analýzu selhání trhu, posuzuje přidanou hodnotu finančních nástrojů a navrhuje investiční strategii, včetně implementačního uspořádání finančního nástroje. Za nejvhodnější pro možnost využití finančního nástroje lze na základě hodnocení označit specifický cíl 1.3 Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy.

Závěrečná zpráva – Ex-ante hodnocení OPD 2014 – 2020 pdf (1.71 MB)

Ex-ante evaluace byla provedena v návaznosti na čl. 55 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

Plán hodnocení Operačního programu Doprava 2014-2020 pdf (1.2 MB)

Prosinec 2015

Plán hodnocení (tzv. evaluační plán) slouží jako osnova pro hodnocení Operačního programu Doprava. Tato verze byla schválena monitorovacím výborem 14. prosince 2015.