Operační program Doprava » Aktualizace harmonogramu výzev Operačního programu Doprava

Aktualizace harmonogramu výzev Operačního programu Doprava

Řídicí orgán OPD zveřejňuje aktualizovaný Harmonogram výzev OPD pro roky 2018 a 2019. V rámci nové verze harmonogramu oproti předchozí platné verzi z července 2018 došlo pouze k aktualizaci některých termínů vyhlášení jednotlivých výzev, a to v návaznosti na postup jejich skutečné přípravy. Pro rok 2019 zároveň došlo k přidání dvou zcela nových výzev (č. 73 a č. 74), které jsou zaměřeny na podporu pořizování přepravních jednotek kombinované dopravy.

Již v rámci dřívějších aktualizací harmonogramů výzev OPD došlo v květnu 2017 ke zrušení výzev č. 11, č. 12 a č. 13 původně určených pro železniční kolejová vozidla pro nadregionální dopravu. Důvodem zrušení těchto výzev bylo rozhodnutí o orientaci podpory v dané oblasti pouze na vozidla pro regionální dopravu, což bylo následně realizováno v podobě vyhlášené výzvy č. 28. V říjnu 2017 došlo dále ke zrušení výzvy č. 41, která byla původně uvažována pro podporu projektů v oblasti ITS ve městech (bez vazby na ITI a IPRÚ). Důvodem zrušení této výzvy byla zejména nedostatečná disponibilní alokace v rámci prioritní osy 2 OPD.

Aktuálně platný harmonogram výzev OPD je k dispozici zde.

Zpět