Operační program Doprava » Aktualizace harmonogramu výzev OPD

Aktualizace harmonogramu výzev OPD

Dne 16. 5. 2017 byla Monitorovacím výborem Operačního programu Doprava 2014-2020 projednána aktualizace harmonogramu výzev pro předkládání projektů v rámci jednotlivých specifických cílů, které jsou Řídicím orgánem OPD plánovány k vyhlášení v průběhu roku 2017. Podle tohoto harmonogramu je do konce roku 2017 plánováno k vyhlášení celkem 14 samostatných výzev. Oproti předchozí verzi harmonogramu z listopadu 2016 došlo u většiny výzev k posunu termínu jejich vyhlášení.

Ve většině případů je důvodem posunu zejména skutečnost, že u přímo souvisejících programů dosud nebyly dokončeny procesy notifikace tzv. veřejné podpory na úrovni Evropské komise či že k dokončení těchto procesů došlo teprve v nedávné době. Toto se týká zejména všech výzev v rámci programů „Podpora infrastruktury pro alternativní paliva“ a „Zajištění interoperability v železniční dopravě“. V případě plánované podpory pro veřejné přístavy nákladní dopravy je pak důvodem odkladu především neexistence příslušné blokové výjimky pro veřejnou podporu, která musí být taktéž vydána ze strany Evropské komise.

Dalším důvodem posunu vyhlášení výzev v případě podpory pro železniční kolejová vozidla byla nutnost dořešení problematiky nastavení podmínek jednotlivých výzev a projednání parametrů této podpory s Evropskou komisí. Kromě změn termínů došlo i k několika dalším dílčím úpravám a změnám v nastavení jednotlivých výzev. Jedná se např. o změnu nastavení typu výzvy pro podporu dopravní telematiky ve městech. V souladu s požadavky potenciálních žadatelů z řad jednotlivých měst došlo ke změně typu výzvy ze soutěžní na tzv. průběžnou. Tato průběžná výzva je určena pouze pro projekty, které jsou součástí integrovaných územních nástrojů ITI (Integrované územní investice) a IPRÚ (Integrovaný plán rozvoje území).

Podrobné údaje o všech plánovaných výzvách OPD jsou k dispozici v samostatném XLS souboru zde: http://web.opd.cz/wp-content/uploads/2016/12/Harmonogram-v%C3%BDzev-pro-rok-2017-platn%C3%BD-k-16.05.2017.xlsx>

Zpět