Operační program Doprava » Ministerstvo dopravy vyhlašuje první výzvy v rámci OPD 2014-2020

Ministerstvo dopravy vyhlašuje první výzvy v rámci OPD 2014-2020

Ministerstvo dopravy jakožto Řídicí orgán Operačního programu Doprava (OPD) vyhlašuje prvních 5 výzev pro předkládání žádostí o podporu v rámci nového programového období 2014-2020. Souhrnně se v rámci těchto výzev otevírá přibližně 84 miliard Kč z fondů EU. Tyto prostředky mohou být čerpány zejména na modernizaci a výstavbu silniční a železniční sítě České republiky, a to především na takzvané síti TEN-T (Transevropská dopravní síť). Hlavními příjemci podpory v těchto výzvách budou Ředitelství silnic a dálnic ČR a Správa železniční dopravní cesty s.o.

Všechny nově vyhlašované výzvy budou průběžné a nesoutěžní. Podpora tedy bude na jednotlivé projekty poskytována podle pořadí jejich předložení až do vyčerpání disponibilní alokace jednotlivých výzev. Formulář elektronické žádosti o podporu k vyhlašovaným výzvám bude žadatelům zpřístupněn od 11.12.2015 na adrese portálu IS KP2014+ (https://mseu.mssf.cz).

Další výzvy pro všechny zbývající specifické cíle OPD 2014-2020 jsou plánovány k vyhlášení v průběhu roku 2016. Více informací o plánovaných termínech je uvedeno v Harmonogramu výzev OPD pro rok 2016, který je k dispozici zde: http://web.opd.cz/doc_folder/harmonogram-vyzev/

Vlastní texty jednotlivých vyhlašovaných výzev včetně související dokumentace jsou k dispozici na odkazech uvedených v tabulce:

Číslo výzvy Specifický cíl* Podporované aktivity Alokace EU Dokumentace výzvy – odkaz
01 1.1 Modernizace a výstavba železniční sítě 33,9 mld. Kč http://web.opd.cz/vyzva-01
02 2.1 Výstavba silniční sítě TEN-T 16,5 mld. Kč http://web.opd.cz/vyzva-02
03 2.1 Modernizace silniční sítě TEN-T 8 mld. Kč http://web.opd.cz/vyzva-03
04 3.1 Modernizace a výstavba silniční sítě mimo TEN-T 23,7 mld. Kč http://web.opd.cz/vyzva-04
05 4.1 Technická pomoc 1,9 mld. Kč http://web.opd.cz/vyzva-05

 

* Názvy specifických cílů:

SC 1.1 – Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy

SC 2.1 – Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS

SC 3.1 – Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T

SC 4.1 – Podpora a zajištění implementace OP Doprava

Zpět