Operační program Doprava » Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvy na podporu městské drážní dopravy z OPD

Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvy na podporu městské drážní dopravy z OPD

Řídicí orgán Operačního programu Doprava (OPD) vyhlašuje 11 samostatných výzev pro předkládání žádostí o podporu v rámci specifického cíle 1.4 OPD (Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci). Výzvy jsou určeny především na podporu projektů zaměřených na výstavbu a modernizaci infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu (tj. metro, tramvaje, trolejbusy), a to v rámci 11 největších měst a aglomerací ČR. Souhrnně je v těchto výzvách žadatelům k dispozici alokace až ve výši 10,4 miliardy Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti). Žadatelé mohou obdržet podporu až ve výši 85 % ze způsobilých výdajů projektu.

Možnými příjemci podpory v rámci těchto výzev jsou přímo města (či městské společnosti), která jsou vlastníky či správci dotčené infrastruktury. Všechny výzvy pro jednotlivá města/aglomerace jsou průběžné a nesoutěžní a bude u nich využíván tzv. dvoukolový model hodnocení. Tyto výzvy budou žadatelům otevřeny až do 31.12.2017, přičemž předběžné žádosti o podporu budou muset být předloženy nejpozději do 30.9.2017.

Pro všechny vyhlášené výzvy bude žádost o podporu v rámci informačního systému ISKP14+  žadatelům zpřístupněna od 26.8.2016. Podrobná specifikace všech pravidel a podmínek je vždy uvedena v textu příslušné výzvy a v související dokumentaci. Tyto dokumenty jsou zveřejněny na webu OPD v sekci výzev:

Zpět