Operační program Doprava » Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvy na podporu městské drážní dopravy

Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvy na podporu městské drážní dopravy

Řídicí orgán Operačního programu Doprava (OPD) vyhlašuje 11 samostatných výzev pro předkládání žádostí o podporu v rámci specifického cíle 1.4 OPD (Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci). Výzvy jsou určeny především na podporu projektů zaměřených na výstavbu a modernizaci infrastruktury systémů městské dopravy na drážním principu (tj. tramvaje a trolejbusy, popřípadě metro), a to v rámci 11 největších měst a aglomerací ČR. Souhrnně je v těchto výzvách žadatelům k dispozici alokace až ve výši 8,965 miliardy Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti). Žadatelé mohou obdržet podporu až ve výši 85 % ze způsobilých výdajů projektu.

Možnými příjemci podpory v rámci těchto výzev jsou přímo města (či městské společnosti), která jsou vlastníky či správci dotčené infrastruktury. Všechny výzvy pro jednotlivá města/aglomerace jsou průběžné a nesoutěžní a bude u nich využíván tzv. dvoukolový model hodnocení. Tyto výzvy budou žadatelům otevřeny až do 29. 11. 2019, přičemž předběžné žádosti o podporu budou muset být předloženy nejpozději do 31. 5. 2019. Fyzická realizace projektů pak bude muset být dokončena nejpozději do 31. 12. 2022.

Pro všechny vyhlášené výzvy bude žádost o podporu v rámci informačního systému ISKP14+ žadatelům zpřístupněna od 20. 4. 2018. Podrobná specifikace všech pravidel a podmínek je vždy uvedena v textu příslušné výzvy a v související dokumentaci. Tyto dokumenty jsou zveřejněny na webu OPD v sekci výzev:

 

Zpět