Operační program Doprava » Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu na podporu silniční telematiky z OPD

Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu na podporu silniční telematiky z OPD

Ministerstvo dopravy jakožto Řídicí orgán Operačního programu Doprava (OPD) vyhlašuje další výzvu pro předkládání žádostí o podporu v rámci specifického cíle 2.3 OPD (Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu).  Výzva je určena na podporu projektů zaměřených na inteligentní dopravní systémy (ITS) v rámci největších měst ČR. Celkem je v této výzvě žadatelům k dispozici alokace ve výši 1,4 miliardy Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti). Žadatelé mohou obdržet podporu až ve výši 85 % ze způsobilých výdajů projektu.

V rámci této výzvy (č. 40) zaměřené na podporu ITS ve městech budou možnými příjemci podpory přímo dotčená města (či městské společnosti), která mají více než 40 tis. obyvatel. Výzva bude průběžná a bude pro žadatele otevřená až do 31.12.2018. Hlavní podmínkou výzvy je, aby předkládané projekty byly součástí tzv. integrovaných strategií (ITI – Integrované územní investice nebo IPRÚ – Integrované plány rozvoje území).

Hlavními podporovanými aktivitami jsou např.:

  • Rozvoj systémů a služeb včetně ITS ve městech pro řízení dopravy a ovlivňování dopravních proudů.
  • Podpora rozvoje infrastruktur prostorových dat a zavádění nových technologií a aplikací pro ochranu dopravní infrastruktury i optimalizaci dopravy.
  • Rozvoj systémů a služeb ITS, GIS  a infrastruktur prostorových dat (SDI), sítí a služeb elektronických komunikací pro poskytování informací o dopravním provozu a o cestování v reálném čase a pro dynamické řízení dopravy.

Žádost o podporu v rámci informačního systému IS KP14+ bude žadatelům zpřístupněna od 7. 8. 2017. Podrobná specifikace všech pravidel a podmínek je uvedena v textu příslušné výzvy a v související dokumentaci. Tyto dokumenty jsou zveřejněny na webu OPD v sekci výzev (http://web.opd.cz/vyzva-40).

Zpět