Operační program Doprava » Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvy na podporu silniční telematiky z OPD

Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvy na podporu silniční telematiky z OPD

Řídicí orgán Operačního programu Doprava (OPD) vyhlašuje první dvě samostatné výzvy pro předkládání žádostí o podporu v rámci specifického cíle 2.3 OPD (Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu).  Výzvy jsou určeny především na podporu projektů zaměřených na inteligentní dopravní systémy (ITS), a to v rámci silniční sítě TEN-T a v rámci největších měst ČR. Celkem je v těchto výzvách žadatelům souhrnně k dispozici alokace až ve výši 4,395 miliardy Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti). Žadatelé mohou obdržet podporu až ve výši 85 % ze způsobilých výdajů projektu.

V rámci výzvy č. 27 zaměřené na podporu ITS ve městech budou možnými příjemci podpory přímo dotčená města (či městské společnosti), která mají více než 40 tis. obyvatel. Výzva pro města bude kolová a bude pro žadatele otevřená až do 6.1.2017. Alokace této výzvy je 2,055 miliardy Kč.

Ve výzvě č. 29 zaměřené na podporu ITS na dálnicích a silnicích I. třídy bude možným příjemcem Ředitelství silnic a dálnic ČR. Tato výzva bude průběžná a o bude otevřená až do 31.12.2017. Alokace této výzvy je 2,34 miliardy Kč.

Hlavními podporovanými aktivitami jsou např.:

  • Rozvoj systémů a služeb včetně ITS na síti TEN-T a ve městech pro řízení dopravy a ovlivňování dopravních proudů
  • Podpora rozvoje infrastruktur prostorových dat a zavádění nových technologií a aplikací pro ochranu dopravní infrastruktury i optimalizaci dopravy
  • Rozvoj systémů a služeb ITS, GIS a infrastruktur prostorových dat (SDI), sítí a služeb elektronických komunikací pro poskytování informací o dopravním provozu a o cestování v reálném čase a pro dynamickéřízení dopravy

Pro obě vyhlášené výzvy bude žádost o podporu v rámci informačního systému ISKP14+ žadatelům zpřístupněna od 19.8.2016. Podrobná specifikace všech pravidel a podmínek je vždy uvedena v textu příslušné výzvy a v související dokumentaci. Tyto dokumenty jsou zveřejněny na webu OPD v sekci výzev:

ITS ve městech: http://web.opd.cz/vyzva-27

ITS na dálnicích a silnicích I. třídy: http://web.opd.cz/vyzva-29

Zpět