Operační program Doprava » Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvy pro fázované projekty

Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvy pro fázované projekty

Ministerstvo dopravy jakožto Řídicí orgán Operačního programu Doprava 2014-2020 vyhlašuje 6 výzev pro předkládání žádostí o podporu na tzv. fázované projekty. Jedná se o projekty, jejichž realizace začala před rokem 2016 a které byly zároveň schváleny jako fázované v rámci Operačního programu Doprava 2007-2013. Výzvy jsou vyhlašovány ve třech specifických cílech a podpořeny budou projekty zaměřené na modernizaci a výstavbu silniční a železniční sítě České republiky. Příjemci prostředků v rámci těchto výzev budou pouze Správa železniční dopravní cesty s.o. a Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Důvodem pro vyhlašování celkem šesti samostatných výzev pro tři specifické cíle je skutečnost, že v rámci jedné výzvy dle nastaveného jednotného metodického prostředí nelze společně administrovat fázované projekty, u kterých oproti období 2007-2013 nedošlo k podstatné změně (nejsou věcně hodnoceny, je posuzována pouze jejich přijatelnost) a projekty, u kterých došlo oproti období 2007-2013 k podstatné změně (jsou standardně věcně hodnoceny). Z tohoto důvodu jsou tedy pro každý specifický cíl vždy vyhlašovány dvě velmi podobné výzvy a žadatel se bude muset rozhodnout pro volbu příslušné výzvy podle aktuálního stavu projektu (po konzultaci s Řídícím orgánem).

 

Všechny nově vyhlašované výzvy budou průběžné a nesoutěžní a budou otevřeny do 31.12.2016 pro předložení tzv. předběžné žádosti a do 30.4.2017 pro předložení tzv. plné žádosti. Formulář elektronické žádosti o podporu je žadatelům zpřístupněn na adrese portálu IS KP2014+ (https://mseu.mssf.cz).

 

Další výzvy pro ostatní specifické cíle OPD 2014-2020 jsou plánovány k vyhlášení v průběhu roku 2016. Více informací o plánovaných termínech je uvedeno v Harmonogramu výzev OPD pro rok 2016, který je k dispozici zde: http://web.opd.cz/doc_folder/harmonogram-vyzev/

 

Vlastní texty jednotlivých vyhlašovaných výzev včetně související dokumentace jsou k dispozici na odkazech uvedených v tabulce:

Číslo výzvy Specifický cíl* Podporované aktivity Alokace EU Dokumentace výzvy – odkaz
06 1.1 Modernizace a výstavba železniční sítě – fázované projekty bez podstatné změny oproti období 2007-2013 6 800 000 000  Kč http://web.opd.cz/vyzva-06/
07 2.1 Výstavba a modernizace silniční sítě TEN-T – fázované projekty bez podstatné změny oproti období 2007-2013 4 930 000 000 Kč http://web.opd.cz/vyzva-07/
08 3.1 Modernizace a výstavba silniční sítě mimo TEN-T – fázované projekty bez podstatné změny oproti období 2007-2013 765 000 000 Kč http://web.opd.cz/vyzva-08/
31 1.1 Modernizace a výstavba železniční sítě – fázované projekty s podstatnou změnou oproti období 2007-2013 6 800 000 000  Kč http://web.opd.cz/vyzva-31/
32 2.1 Výstavba a modernizace silniční sítě TEN-T – fázované projekty s podstatnou změnou oproti období 2007-2013 11 645 000 000 Kč http://web.opd.cz/vyzva-32/
33 3.1 Modernizace a výstavba silniční sítě mimo TEN-T – fázované projekty s podstatnou změnou oproti období 2007-2013 765 000 000 Kč http://web.opd.cz/vyzva-33/

 

* Názvy specifických cílů:

SC 1.1 – Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy

SC 2.1 – Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS

SC 3.1 – Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T

 

Zpět