Operační program Doprava » Akce OPD » Operační program Doprava pomáhá zlepšovat dopravu v hlavním městě

Operační program Doprava pomáhá zlepšovat dopravu v hlavním městě

Operační program Doprava 2007-2013 (OPD1) a Operační program Doprava 2014-2020 (OPD2), patří mezi nejvýznamnější zdroje prostředků pro financování dopravní infrastruktury v České republice. Pomáhají tak nejen v hlavním městě zlepšovat dopravní situaci, ale také navracejí jeho částem původní funkci. Prostřednictvím OPD1 bylo v Praze realizováno celkem 24 projektů, díky nimž došlo například k prodloužení trasy metra A o 5,96 km, zrekonstruovalo se 38,48 km železnic a postavilo nebo zmodernizovalo 25,02 km silnic. Díky OPD2 probíhá v současnosti zejména modernizace staveb v pražském železničním uzlu, jejímž cílem je mimo jiné zvýšení kapacity tratí.

Operační program Doprava 2014–2020 nebo také zkráceně OPD2 je jedním z největších operačních programů v České republice v novém programovém období. Slouží pro financování výstavby a modernizace dopravní infrastruktury, a to například pro železniční dopravu, kombinovanou nákladní dopravu nebo městskou veřejnou dopravu. V centru jeho pozornosti je také silniční infrastruktura ve vlastnictví státu (dálnice i silnice I. třídy) a nejnověji pak veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu (dobíječky pro elektromobily a čerpací stanice pro alternativní paliva). Stranou zájmu nezůstává ani modernizace železničního vozového parku a flotily nákladních plavidel. Svou činností navazuje OPD2 na Operační program Doprava 2007–2013 (OPD1).

 

Prodloužení trasy metra A vrátilo Vítěznému náměstí jeho funkci

V letech 2007–2013 bylo prostřednictvím OPD1 podpořeno celkem 417 projektů, díky nimž se postavilo a zrekonstruovalo 319 km dálnic a silnic I. třídy a zmodernizovalo 675 km železničních tratí. Jedná se zejména o modernizace železničních tratí, včetně jejich elektrifikace, výstavbu nových zabezpečovacích zařízení na přejezdech, rekonstrukci železničních stanic a výstavbu dálnic a silničních obchvatů či jejich modernizaci.

Přímo v Praze bylo prostřednictvím OPD1 realizováno 24 projektů, díky nimž byla například prodloužena trasa metra A o 5,96 km, zrekonstruovalo se 38,48 km železnic a nově se postavilo nebo zmodernizovalo 25,02 km silnic.

Metro A
Prodloužení trasy metra A – provozní úsek V.A Dejvická (mimo) – Motol

Realizací projektu Prodloužení trasy metra A v Praze – provozní úsek V.A Dejvická (mimo) – Motol došlo ke zlepšení dopravní obsluhy v severozápadní části Prahy, tedy zejména v oblasti sídlišť Červený Vrch a Petřiny. Zkvalitnila se také obslužnost areálu Fakultní nemocnice v Motole, jedné z největších evropských nemocnic, a zároveň došlo ke zklidnění nevyhovující dopravní situace v okolí Vítězného náměstí, které je přirozeným centrem Městské části Praha 6. Přímým důsledkem prodloužení trasy metra A je i významné snížení počtu autobusů pohybujících se v této lokalitě, což umožňuje navrátit Vítěznému náměstí jeho původně zamýšlenou funkci.

 

Silniční okruh kolem Prahy: Lahovice - Vestec
Silniční okruh kolem Prahy – Stavba 513: Lahovice – Vestec

Další významnou stavbou, jež podstatně zlepšila dopravní situaci v hlavním městě, je silniční okruh kolem Prahy – konkrétně Stavba 513: Lahovice–Vestec, která tvoří část jihozápadního segmentu souboru staveb v prostoru mezi obcemi Vestec a Lahovice. Mezi technické zajímavosti projektu patří např. Komořanský tunel, který je druhým nejdelším dálničním tunelem v České republice nebo 236 m dlouhý most přes Vltavu. Realizace silničního okruhu významně snížila dopravní zatížení pražské aglomerace tranzitní dopravou, která je vedena buď přes centrum Prahy, nebo po kapacitně a technicky nevyhovujících silnicích v jejím okolí.

 

Příklad realizovaných projektů OPD1 v rámci hlavního města Prahy

Název projektu
Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl. n.
CDP Praha
Modernizace a dodávky systému řízení dopravy v hl. m. Praze
Intenzifikace nasazení telematických zařízení ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy v hl. m. Praze
Vybudování žel. zastávky Praha – Kačerov
Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly
Optimalizace trati Praha-Bubeneč – Praha-Holešovice
Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., I. část – žst. Praha Hostivař
Prodloužení trasy A metra v Praze – provozní úsek V.A Dejvická (mimo) – Motol
Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, 1. stavba
Zvýšení bezpečnosti silničního provozu v hl. m. Praze
Silniční okruh kolem Prahy – Stavba 513: Lahovice – Vestec
Modernizace západní části Praha hl. n., 2. část nást. I – IV
Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hl. m. Praze

Modernizace železničního uzlu Praha s OPD2

Stavby v železničním uzlu Praha mají za cíl jak zvýšení kapacity tratí pro zavedení pravidelných intervalů dálkové osobní, příměstské a městské dopravy, tak zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti železniční dopravy, ale i zlepšení vazeb mezi železnicí a pražskou MHD. Jak jsou modernizované úseky uváděny do provozu, dochází současně k navýšení potřebné kapacity tratí pro nákladní dopravu a snížení hlukové zátěže v zastavěném území.

Modernizace a dostavba žst. Masarykovo nádraží přispěje k celkové modernizaci této první pražské parostrojní železniční stanice, jejíž součástí je i zvýšení počtu staničních kolejí z šesti na devět. Při stavbě dojde také k bezbariérovému propojení ulic Na Florenci a Opletalova, včetně zřízení nových přístupů na nástupiště.

Hlavním cílem a náplní stavby Prodloužení podchodů v žst. Praha hl. n. je zajištění přímého pěšího propojení z prostoru odbavovací haly stanice Praha hl. n. do obvodu městských částí Prahy 2 a Prahy 3 prostřednictvím prodloužení severního podchodu.

Nádraží Praha-Hostivař
Optimalizace traťového úseku Praha-Hostivař – Praha hl. n., I. část – žst. Praha-Hostivař

Optimalizace traťového úseku Praha-Hostivař – Praha hl. n., I. část – žst. Praha Hostivař je dalším ze souborů staveb v pražském železničním uzlu. Začíná v železniční stanici Praha-Hostivař, pokračuje přes Strašnice a Vršovice a končí ve stanici Praha hl. n. Pro cestující veřejnost je hlavním přínosem projektu nejen zlepšení bezpečnosti díky instalaci moderního zabezpečovacího zařízení nebo zkrácení přepravní doby jak u lokální, tak i dálkové a mezinárodní dopravy, ale také možné navýšení frekvence příměstských vlaků či snadnější a bezpečnější přístup k vlakům (zvýšená nástupiště s přístupovým podchodem, přizpůsobená i pro cestující se sníženou pohyblivostí). Dalším nezanedbatelným plusem tohoto projektu je mimo jiné snížení hladiny hluku z provozu vlaků (instalace protihlukových bariér a zlepšení přestupních vazeb mezi městskou hromadnou a železniční dopravou).

 

Plánované projekty OPD 2 v hlavním městě Praze

Název projektu
Modernizace spádoviště v žst. Praha-Libeň, vč. protihlukových opatření
Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl. n., fáze II.
Revitalizace trati Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany – II. fáze
Optimalizace traťového úseku Praha-Hostivař – Praha hl. n., I. část – žst. Praha Hostivař, II. fáze
Modernizace traťového úseku Praha-Libeň – Praha-Malešice, I. stavba
Modernizace a dostavba žst. Masarykovo nádraží
Prodloužení podchodů v žst. Praha hl. n.
Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem
Modernizace tratě Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)

Více informací naleznete na webových stránkách SŽDC a ŘSD, popř. v brožurách „Plánované projekty silniční/železniční infrastruktury ČR z prostředků Evropské unie v období 2014-2020“, které jsou dostupné ke stažení na webových stránkách OPD.

 

Pro informace do Prahy

Prostřednictvím OPD2 se i nadále budeme snažit dělat dopravu konkurenceschopnější, přístupnější, rychlejší, komfortnější a především bezpečnější pro všechny účastníky dopravního provozu. Více informací nejenom o dopravních projektech ve vašem regionu zjistíte na našem webu OPD2. Navštívit rovněž můžete pražské Eurocentrum, které sídlí na Novém Městě v Jungmannově ulici, č. 745/24, kde vám rádi poskytnou podrobné informační materiály o dopravě v hlavním městě.

logoEU_a_RO

Zpět