Operační program Doprava » Akce OPD » Rychlejší a kvalitnější cestování s Operačním programem Doprava v Jihomoravském kraji

Rychlejší a kvalitnější cestování s Operačním programem Doprava v Jihomoravském kraji

S ohledem na neustálý vývoj potřeb ve všech společenských a ekonomických oblastech je třeba také modernizovat stávající dopravní cesty nebo vytvářet nové, které budou dostatečně reagovat na nově vzniklé potřeby. Modernizace a výstavba silnic a železnic zásadně přispívá ke zlepšení kvality života obyvatel. Zkrácení cestovních dob, snížení negativních vlivů či hlukové zátěže, vyvedení tranzitní dopravy z center měst, zkvalitnění cestování či zlepšení dostupnosti veřejné dopravy pro osoby se zdravotním hendikepem, to vše jsou cíle, které se daří plnit i díky Operačnímu programu Doprava 2014-2020 (dále jen „OPD2“).

 

Nejvýznamnější zdroj prostředků pro dopravní infrastrukturu

OPD2, který navazuje na Operační program Doprava 2007–2013 (dále jen „OPD1“), představuje nejvýznamnější zdroj prostředků pro financování výstavby dopravní infrastruktury v České republice v programovém období 2014–2020. Jedná se o jeden z největších operačních programů v České republice. Prostřednictvím OPD2 je možné financovat infrastrukturu pro železniční dopravu, kombinovanou nákladní dopravu a městskou veřejnou dopravu;dále paksilniční infrastrukturu ve vlastnictví státu (dálnice i silnice I. třídy); a v neposlední řadě též veřejnou infrastrukturu pro čistou mobilitu (dobíječky pro elektromobily a čerpací stanice pro alternativní paliva), modernizaci železničního vozového parku a flotily nákladních plavidel.

 

Nové silnice a modernizované železniční tratě v Jihomoravském kraji

V letech 2007-2013 bylo prostřednictvím OPD1 podpořeno celkem 417 projektů, díky nimž bylo postaveno a zrekonstruováno 319 km dálnic a silnic I. třídy a zmodernizováno 675 km železničních tratí. Jednalo se zejména o modernizace železničních tratí (včetně jejich elektrifikace), výstavbu nových zabezpečovacích zařízení na přejezdech, rekonstrukci železničních stanic a výstavbu dálnic a silničních obchvatů či jejich modernizaci.

Přímo v Jihomoravském kraji pak bylo prostřednictvím OPD1 realizováno 28 projektů týkajících se dopravy, jejichž prostřednictvím bylo zrekonstruováno 17,45 km železničních tratí a zmodernizováno 54,35 km dálnic a silnic sítě TEN-T.

Rekonstrukce_koleje_č.2_tratě_Brno_Havl_Brod
Rekonstrukce koleje č. 2 v km 30,650 – 38,616 tratě Brno – Havlíčkův Brod

Díky elektrizaci traťového úseku Šatov-Znojmo došlo k přímému železničnímu spojení Wien-Znojmo bez nutnosti přestupu v železniční stanici Retz, kde původně končila elektrizovaná trať. Rovněž bylo dosaženo vyšších rychlostních parametrů trati a s tím spojené zkrácení jízdní doby vlakových spojů. Došlo také k modernizaci stávajících železničních staveb a zařízení tak, aby odpovídaly současným požadovaným technickým parametrům. Kromě zvýšení rychlosti a zkrácení jízdní doby je důležitým přínosem stavby také zvýšení bezpečnosti železničního provozu a snížení negativních vlivů železniční dopravy na obyvatelstvo, zejména vybudováním protihlukových opatření. Bezpečnost cestujících byla zvýšena vybudováním nových nástupišť výšky 0,55 m nad temeno kolejnice s bezpečnostním pruhem a vodícím pruhem pro nevidomé. Přístup k nástupištím je ve všech případech řešen mimoúrovňově a bude vyhovovat osobám se sníženou schopností pohybu a orientace.

V oblasti silniční dopravy byly například rekonstruovány vybrané úseky D2. Došlo tak ke kompletní rekonstrukci vozovky D2 v úseku Brno – Břeclav. U cementobetonové vozovky došlo k vybourání stávajícího krytu a betonáži nové vozovky o šířce 10,75 m, v úsecích s asfaltovým povrchem byla dosavadní vozovka nahrazena novou asfaltovou vozovkou o šířce 10,75 m. Součástí projektu byla modernizace zádržných systémů (svodidel) na celém uvedeném úseku.

 

Realizované projekty OPD1 v rámci Jihomoravského kraje

Název projektu Místo realizace
Dálnice D1 – protihluková opatření, 1. etapa Velké Meziříčí-východ, Popůvky, Troubsko, Bosonohy a Troubsko-východ
Rekonstrukce vybraných úseků D2 včetně dalších modernizačních opatření Brno-Břeclav
Rekonstrukce úseku R52 km 9,740-23,093 včetně dalších modernizačních opatření Rajhrad – Pohořelice vpravo
Rekonstrukce vybraných úseků D1 včetně dalších modernizačních opatření D1 v úseku Brno – Vyškov
Rekonstrukce přejezdové konstrukce v km 6,006 (P7179) trati Brno – Přerov Brno-Tuřany
Trať 340 Brno – Uherské Hradiště v úseku Šlapanice (mimo) – Blažovice (včetně) Šlapanice, Ponětovice, Jiříkovice, Blažovice
Zřízení bezbariérových přístupů v žst. Kuřim Kuřim
Trať 340 Brno – Uherské Hradiště v úseku odb. Brno-Černovice – Brno-Slatina Brno-Černovice, Brno-Slatina
Informační systém pro cestující v žst. Brno hl.n. Brno-město
Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Maloměřice – Brno-Královo Pole Brno-Maloměřice a Obřany, Brno-Královo Pole, Brno-sever
Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) – Přerov Hohenau (ÖBB) – Přerov
Zřízení železniční zastávky Znojmo nemocnice Znojmo – Okříšky
Trať 340 Brno – Uherské Hradiště v úseku Blažovice – Nesovice Trať 340 Brno – Uherské Hradiště v úseku Blažovice – Nesovice
OBNOVA VOZOVÉHO PARKU LINKY R13 BRNO – BŘECLAV – OLOMOUC Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Uherské Hradiště, Zlín, Kroměříž, Přerov, Olomouc
Modernizace traťového úseku Modřice (mimo) – Brno Horní Heršpice (mimo) Modřice – Brno Horní Heršpice
Vstup do oblasti ETCS v úseku Hohenau – Břeclav BřeclavKonec formuláře
DOZ Břeclav – Brno Břeclav, Brno – venkov, Přerov
Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2. stavba Břeclav
Rekonstrukce koleje č. 1 v km 30,650 – 38,616 trati Brno hl. n. – Havl. Brod Brno – venkov
Rekonstrukce žst. Nesovice, II. část Nesovice
Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ Šatov – Znojmo Znojmo (Olbramkostel – Šatov – Hodonice)
Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 1. stavba Břeclav
Rekonstrukce koleje č. 2 v km 30,650 – 38,616 tratě Brno – Havlíčkův Brod Tišnov, spadá pod Brno – venkov
Rekonstrukce žst. Nesovice, 1. část Nesovice (Vyškov)
GSM – R dokončení I. NŽK Jihomoravský, Pardubický, Středočeský, Hlavní město Praha

 

Nejen dobudování dálnice

V následujících letech dojde v brněnském regionu k elektrizaci a modernizaci vybraných tratí.

Modernizace D1 v úseku 162 až 168
Modernizace D1 – úsek 22 EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět Křížů

Bude se jednat o úseky Brno-Zastávka u Brna, Hrušovany u Brna-Židlochovice, Šakvice-Hustopeče u Brna a Boskovickou spojku. Hlavním cílem staveb je zkvalitnění příměstské železniční dopravy, zvýšení traťové rychlosti, zkrácení cestovních dob a zvýšení bezpečnosti dopravy. Součástí bude i modernizace stanic a zastávek s vazbou na přestupní terminály integrovaného dopravního systému kraje. Celkově se tak zvýší atraktivita a konkurenceschopnost železniční dopravy v brněnském regionu. Díky elektrizaci dojde zároveň ke snížení hlukového a emisního zatížení krajiny. V rámci projektu „Modernizace a elektrizace tratě Hrušovany u Brna – Židlochovice“ bude obnoven provoz na předmětné trati a znovu zprovozněna stanice Židlochovice. V případě Boskovické spojky je navržena nová spojovací trať umožňující provoz přímých vlaků v relaci Brno–Boskovice. Stavby jsou součástí dopravní koncepce města Brna a Jihomoravského kraje, která řeší zvýšení podílu drážní dopravy.

 

Mezi další významné dopravní projekty v Jihomoravském kraji bezesporu patří modernizace D1, konkrétně se jedná o úseky 25 (EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka) a úsek 22 (EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů). V rámci modernizace došlo ke zlepšení stavebně technického stavu dálnice. Tyto úpravy přispěly k podstatnému zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na této značně zatížené komunikaci a rovněž i k oddálení běžných oprav.

 

Plánované projekty OPD2 v rámci Jihomoravského kraje

Název projektu Místo realizace
Řízení dopravy a sběr dopravních dat Brno
Revitalizace trati Břeclav – Znojmo Břeclav, Znojmo
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín – Vlkov u Tišnova Brno-venkov, Žďár nad Sázavou
Silnice I/53 Lechovice, obchvat Borotice, Čejkovice, Lechovice, Oleksovice, Práče
Zvýšení tratové rychlosti v úseku Kuřim – Tišnov Brno-venkov
Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou Hodonín
D1 Modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina
Silnice I/38 Znojmo – obchvat, II. Stavba Kuchařovice, Znojmo
Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna Brno-venkov, Třebíč
D1 Modernizace – úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka (2. fáze) Ostrovačice
DOZ Brno – Skalice nad Svitavou (včetně) Jihomoravský kraj
Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno – Zastávka Brno Jihomoravský kraj
Modernizace a elektrizace tratě Hrušovany u Brna – Židlochovice Jihomoravský kraj
Modernizace a elektrizace tratě Šakvice – Hustopeče u Brna Jihomoravský kraj
Boskovická spojka Jihomoravský kraj

 

Více informací naleznete na webových stránkách www.szdc.cz a www.rsd.cz, popř. v brožurách „Plánované projekty silniční/železniční infrastruktury ČR z prostředků Evropské unie v období 2014-2020“, které jsou dostupné ke stažení na webových stránkách OPD.cz.

 

Pro informace do Brna

Prostřednictvím OPD2 se i nadále budeme snažit dělat dopravu konkurenceschopnější, přístupnější, rychlejší, komfortnější a především bezpečnější pro všechny účastníky dopravního provozu. Více informací nejenom o dopravních projektech ve vašem regionu zjistíte na našem webu OPD2. Navštívit rovněž můžete Eurocentrum, které má pobočku v Brně (Ústav územního rozvoje, Jakubské náměstí 3), kde naleznete informační materiály týkající se dopravy v Jihomoravském kraji.

logoEU_a_RO

 

Zpět