Operační program Doprava » Programové dokumenty – operační program Infrastruktura 2004 – 2006

Programové dokumenty – operační program Infrastruktura 2004 – 2006

Operační program Infrastruktura [2815 kB]
Programový dokument Operačního programu Infrastruktura – schválená verze (prosinec 2003)
Operational programme Infrastructure [1999 kB]
Operational programme Infrastructure – approved version (December 2003)
Programový dodatek OP Infrastruktura [1871 kB]
Programový dodatek Operačního programu Infrastruktura – aktualizovaná verze (prosinec 2006)
Programme complement OP Infrastructure [1739 kB]
Programme complement of the Operational programme Infrastructure – updated version (April 2006)

Programový dodatek OP Infrastruktura je dokument, který v souladu s požadavky článku 18, odst. 3 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o strukturálních fondech dále rozvádí strategii pomoci a upřesňuje aktivity programového dokumentu až na úroveň opatření, jimiž budou jednotlivé priority Operačního programu Infrastruktura (OP Infrastruktura) realizovány. Programový dodatek OP Infrastruktura společně zpracovalo MŽP a MD.
Programový dodatek stručně rekapituluje některé základní teze Operačního programu Infrastruktura (přehled cílů a priorit programu, vymezení vůči ostatním programovým dokumentům) a dále pro jednotlivá opatření podrobně specifikuje okruh možných příjemců, indikativní finanční plán a sledované ukazatele.
Obsahem programového dodatku je zejména:

    1. Podrobný popis jednotlivých opatření
    2. Definování typů konečných příjemců (předkladatele projektů)
    3. Kritéria hodnocení projektů
    4. Finanční alokace na jednotlivá opatření po letech

Ostatní související dokumenty:

Nařízení Komise (ES) č. 448/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1685/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 týkající se způsobilosti výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy, a zrušuje nařízení (ES) č. 1145/2003 (neofociální český překlad)

• Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturální fondech

• Usnesení České republiky ze dne 12.2. 2003 č.149, o změně počtu operačních programů pro využívání strukturálních fondů

Informace k posuzování vlivů na životní prostředí – Pokyn MŽP 3/2004 pro postup při vydávání vyjádření příslušného úřadu ohledně posuzování vlivů na životní prostředí projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie v programovacím období 2004 – 2006

Zpět