Operační program Doprava » Změna výzvy č. 46 zaměřené na interoperabilitu v železniční dopravě – podprogram 5 – výměna brzdových špalíků u nákladních vozů

Změna výzvy č. 46 zaměřené na interoperabilitu v železniční dopravě – podprogram 5 – výměna brzdových špalíků u nákladních vozů

K datu 16. 10. 2018 dochází ze strany Řídicího orgánu OPD k dodatečné změně výzvy č. 46, která byla otevřena v období od 14. 12. 2017 do 20. 4. 2018. Jedná se o výzvu v rámci programu veřejné podpory „Zajištění interoperability v železniční dopravě“. Tato výzva byla zaměřena na podporu přestrojování brzdových špalíků železničních nákladních vozů v souladu s hlukovými limity dle platných technických specifikací TSI NOI a TSI WAG.

Předmětem aktuální změny je navýšení celkové alokace výzvy o 24 289 560 Kč. Nově je tedy celková alokace výzvy 204 289 560 Kč. Díky této změně bude možné schválit k podpoře všechny žádosti, které prošly s kladným výsledkem procesem věcného hodnocení. Alokace výzvy je navýšena na úkor prostředků původně alokovaných v rámci výzvy č. 14 (v rámci stejného programu veřejné podpory), ve které nebyly předloženy žádné projekty. Změna výzvy je realizována na základě doporučení příslušné Hodnotící komise a po projednání v rámci Plánovací komise OPD (platforma ŘO OPD pro přípravu výzev).

Text modifikované výzvy je k dispozici zde: http://web.opd.cz/vyzva-46/

Zpět