Operační program Doprava » Dokumenty » Závěrečná zpráva – Ex-ante analýza využití finančního nástroje v OPD

Závěrečná zpráva – Ex-ante analýza využití finančního nástroje v OPD pdf (10.88 MB)

Předběžné posouzení možnosti využití finančního nástroje v OPD bylo provedeno v souladu s čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Závěrečná zpráva popisuje analýzu selhání trhu, posuzuje přidanou hodnotu finančních nástrojů a navrhuje investiční strategii, včetně implementačního uspořádání finančního nástroje. Za nejvhodnější pro možnost využití finančního nástroje lze na základě hodnocení označit specifický cíl 1.3 Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy.

Zpět