Operační program Doprava » Dokumenty » Závěrečná zpráva – Ex-ante hodnocení OPD 2014 – 2020

Závěrečná zpráva – Ex-ante hodnocení OPD 2014 – 2020 pdf (1.71 MB)

Ex-ante evaluace byla provedena v návaznosti na čl. 55 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

Zpět