Operační program Doprava » Akce OPD » Operační program Doprava přispívá ke zlepšení kvality života obyvatel v Libereckém kraji

Operační program Doprava přispívá ke zlepšení kvality života obyvatel v Libereckém kraji

Silnice Stráž nad Nisou - Krásná Studánka
Silnice I/13 Stráž nad Nisou – Krásná Studánka

Modernizace a výstavba silnic a železnic zásadně přispívá ke zlepšení kvality života obyvatel nejen v Libereckém kraji, ale v celé České republice. Zkrácení cestovních dob, snížení negativních vlivů či hlukové zátěže, vyvedení tranzitní dopravy z center měst, zkvalitnění cestování či zlepšení dostupnosti veřejné dopravy pro osoby se zdravotním hendikepem, to vše jsou cíle, které se daří plnit i díky Operačnímu programu Doprava 2014-2020 (OPD2).

Nejvýznamnější zdroj prostředků pro dopravní infrastrukturu

OPD2, který navazuje na Operační program Doprava 2007–2013 (OPD1), představuje nejvýznamnější zdroj prostředků pro financování výstavby dopravní infrastruktury v České republice v programovém období 2014–2020. Jedná se o jeden z největších operačních programů v České republice. Prostřednictvím OPD2 je možné financovat infrastrukturu pro železniční dopravu, kombinovanou nákladní dopravu a městskou veřejnou dopravu; dále pak silniční infrastrukturu ve vlastnictví státu (dálnice i silnice I. třídy); a v neposlední řadě též veřejnou infrastrukturu pro čistou mobilitu (dobíjecí stanice pro elektromobily a čerpací stanice pro alternativní paliva), modernizaci železničního vozového parku a flotily nákladních plavidel.

Nové silnice a modernizované železniční tratě v Libereckém kraji

V letech 2007–2013 bylo prostřednictvím OPD1 podpořeno celkem   417 projektů, díky nimž bylo postaveno a zrekonstruováno 319 km dálnic a silnic I. třídy a zmodernizováno 675 km železničních tratí. Jedná se zejména o modernizace železničních tratí (včetně jejich elektrifikace), výstavbu nových zabezpečovacích zařízení na přejezdech, modernizace železničních stanic a výstavbu dálnic a silničních obchvatů či jejich modernizaci.

Přímo v Libereckém kraji pak bylo prostřednictvím OPD1 realizováno 19 dopravních projektů, postaveno nebo zrekonstruováno pak bylo 25,47 km silnic a dálnic a 9,26 km železnic.

 

Trať Liberec - Tanvald
Rekonstrukce trati Liberec – Tanvald

Díky rekonstrukci trati Liberec – Tanvald byla zvýšena bezpečnost na železničních zastávkách a stanicích při nástupu a výstupu cestujících a také na železničních přechodech a přejezdech. Nová nástupiště na zastávkách a ve stanicích zkrátila dobu nástupu a výstupu cestujících, rovněž tak zvýšila bezpečnost a plynulost provozu při zastavení vlaku. Nové traťové zabezpečovací zařízení v kombinaci s novými přejezdovými zařízeními odstranily lokální omezení traťové rychlosti a zvýšily jak bezpečnost železničního provozu v traťových úsecích, tak i bezpečnost silničního provozu na železničních přejezdech. Informační systémy, které byly vybudovány v železničních stanicích, zvýšily informovanost a tím i atraktivitu železniční dopravy v tomto regionu. Realizací projektu bylo umožněno zkrácení jízdních dob v traťovém úseku Jablonec nad Nisou – Smržovka a zavedení 30minutového intervalu ve špičce. Celkově tak došlo ke zvýšení komfortu cestujících a k zatraktivnění železniční dopravy v tomto hustě obydleném regionu.

R 35 Bílý Kostel
R 35 Bílý Kostel – Hrádek nad Nisou

V oblasti silniční dopravy byla realizována například silnice R 35 Bílý Kostel – Hrádek nad Nisou. V rámci tohoto projektu došlo vedle samotné výstavby silnice I/35 v hlavní trase rovněž i k přestavbě mimoúrovňové křižovatky Bílý Kostel a výstavbě dvou nových křižovatek (Václavice a Hrádek nad Nisou). Vybudováno bylo rovněž množství přeložek místních, resp. účelových komunikací a polních cest a dále například 11 mostních objektů.

Realizované projekty OPD1 v  Libereckém kraji
Název projektu Místo realizace
Silnice I/9 Sosnová MÚK Česká Lípa, Sosnová
Zřízení výhybny Harrachov Harrachov
Rekonstrukce Rigelského tunelu trati Liberec – Černousy Železniční trať Liberec – Černousy v úseku Frýdlant v Čechách – Višňová
Rekonstrukce koleje Křižany – Karlov p. J. Liberec, Kryštofovo Údolí, Křižany
Sanace skalního zářezu Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou
Rekonstrukce zastávky Tanvald zastávka Tanvald          
Trať 036 Liberec – Tanvald Jablonec nad Nisou, Rádlo, Smržovka, Tanvald, Liberec-Vratislavice nad Nisou
Rekonstrukce příjezdového a odjezdového tunelu v žst. Liberec Liberec
Trať 030 Jaroměř – Liberec v úseku Stará Paka – Malá Skála Koberovy, Líšný, Malá Skála, Semily, Bělá, Chuchelna, Košťálov, Libštát, Slaná, Záhoří, Stará Paka, Železný Brod
Modernizace ŽST Velké Hamry Semily, Jablonec nad Nisou, Liberec
Trať 030 Jaroměř – Liberec v úseku Turnov – Liberec Turnov, Hodkovice nad Mohelkou, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Liberec, Sychrov, Jeřmanice
Rekonstrukce přejezdu v km 88,285 trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov Poříčí Martinice v Krkonoších, Roztoky u Jilemnice
Rekonstrukce Harrachovského tunelu trati Liberec – Harrachov Harrachov
Rekonstrukce trati Liberec – Tanvald Jiřetín pod Bukovou, Jablonec nad Nisou, Josefův Důl, Lučany nad Nisou, Nová Ves nad Nisou, Rádlo, Smržovka, Velké Hamry, Liberec-Vratislavice nad Nisou, Liberec
R 35 Bílý Kostel – Hrádek nad Nisou Bílý Kostel nad Nisou, Hrádek nad Nisou
Silnice I/13 Stráž nad Nisou – Krásná Studánka Stráž nad Nisou, Liberec
Silnice I/14 Jablonec nad Nisou – Tanvald Jablonec nad Nisou, Lučany nad Nisou, Smržovka, Tanvald
Silnice I/14 Liberec – Kunratická, 3. etapa Liberec
Silnice I/14 Liberec – Kunratická, 2. etapa Liberec

 

Nejen modernizace železničních stanic
Ceska_Lipa
Modernizace ŽST Česká Lípa

V rámci OPD2 byl v Libereckém regionu realizován například projekt Modernizace ŽST Česká Lípa. Předmětem projektu byla jak modernizace železniční stanice, tak současně i rekonstrukce navazujících jednokolejových traťových úseků zaústěných do železničního uzlu Česká Lípa. Ve stanici i přilehlých úsecích byla provedena rekonstrukce železničního svršku a spodku, umělých staveb a železničních přejezdů. Ve stanici byla vybudována dvě ostrovní a jedno boční nástupiště. Díky tomu je přístup na nástupiště nyní podchodem, který zároveň propojil části města po obou stranách stanice. Ve stanici i na všech návazných úsecích byla zřízena bezstyková kolej. Součástí stavby byla i rekonstrukce dvou železničních mostů na severním zhlaví stanice.

Mezi další významné dopravní projekty v Libereckém kraji bezesporu patří realizace přeložky silnice I/14 Kunratice – Jablonec nad Nisou. Cílem projektu je vybudování silnice s výrazně lepšími směrovými a výškovými parametry ve srovnání se stávajícími komunikacemi. Jedná se o součást silničního spojení mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou, jehož předcházející stavba byla dokončena v červenci roku 2008. Dokončení přeložky silnice I/14 bude znamenat zkvalitnění dopravního spojení obou severočeských aglomerací. Nová komunikace převezme veškerou dnešní dopravu ze silnice III/29024 a převážnou část ze stávající trasy silnice I/14. Tím bude umožněno také komfortnější spojení oblasti Krkonoš se severozápadní částí republiky. Přeložka silnice přitom nezasáhne ani žádným způsobem negativně neovlivní chráněnou krajinnou oblast Jizerské hory. Vzhledem k tomu, že na stávajících silnicích není v současné době žádná ochrana obytných domů proti hluku, přispěje projekt po dokončení stavby navíc i k výraznému zmírnění dopadu tohoto negativního jevu.

Plánované projekty OPD2 v  Libereckém kraji
Název projektu Místo realizace
Rozvoj ITS v Liberci – zavedení silniční meteorologie Liberec
Parkovací informační a navigační systém v Liberci Liberec
Silnice I/14 Kunratice – Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou, Liberec
Rekonstrukce SZZ žst. Raspenava Raspenava
Modernizace ŽST Česká Lípa Česká Lípa

Více informací naleznete na webových stránkách www.szdc.cz a www.rsd.cz, popř. v brožurách „Plánované projekty silniční/železniční infrastruktury ČR z prostředků Evropské unie v období 2014-2020“, které jsou dostupné ke stažení na webových stránkách www.opd.cz.

Pro informace do Liberce

Prostřednictvím OPD2 se i nadále budeme snažit dělat dopravu konkurenceschopnější, přístupnější, rychlejší, komfortnější a především bezpečnější pro všechny účastníky dopravního provozu. Více informací nejenom o dopravních projektech ve vašem regionu zjistíte na našem webu OPD2 – http://web.opd.cz/liberec/. Navštívit rovněž můžete libereckou pobočku Eurocentra na adrese Evropský dům, U Jezu 525/4, kde obdržíte informační materiály o dopravě v Libereckém kraji.

logoEU_a_RO

Zpět